Som medlem af forældrebestyrelsen kan du få indflydelse på dit barns hverdag i institutionen, og være med til at skabe en større sammenhæng i børnenes liv.

 

Medlemmer

Institutionens forældrebestyrelse består af 7 repræsentanter fra forældrene og 2 repræsentanter fra medarbejderne. Lederen og 2-4 suppleanter deltager i møderne uden stemmeret. Forældrerepræsentanterne vælges på forældremøde i årets 2 . kvartal, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år.

 

Mødeaktivitet

Bestyrelsen holder møde 5 gange om året. Møderne varer 2 timer. Lederen og formanden laver dagsordenen. Det er lederen der tager referat. Det er muligt for alle forældre, samt medarbejdere at få behandlet ønskede emner og forslag. Punkterne fra dagsordenen drøftes på møderne og der tages beslutninger, hvor det er nødvendigt. Det kan være en beslutning om nye tiltag i institutionens dagligdag, deltagelse i et projekt, hvad budgettet skal bruges til eller ansøgning om penge til aktiviteter fra fonde.

Referatet sendes ud til forældre, medarbejdere og administrationen i kommunen. Hvis der opstår behov for støtte kontaktes fagpersonale i administrationen. Bestyrelsen kan holde møde sammen med hele personalet efter behov, hvor der kan drøftes principper for institutionens drift.

Bestyrelsesrepræsentanterne deltager i Dialogforum, fælles med de andre forældrebestyrelser, politikere og administrationen i Glostrup kommune.

 

Henvendelser

Du kan som forældre altid kontakte dine bestyrelsesrepræsentanter og du kan komme med forslag eller emner, som du ønsker behandlet på bestyrelsesmøderne. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Forældrebestyrelsen har tavshedspligt, hvilket betyder, at der kan være emner, som ikke bliver skrevet til referat.